KM: Memorize Khmer letters

ខx ឌᶁ នn ទţ

ឡł្សs្យy ្បb ្ឃᶍ ្ឈç ្រr

ចc ថŧ ធť ឆz

ដd ជj  ផf

ងg ឯae

កk គq តt ពp ភᵽ ឝś

បb មm ឋđ ឞş | អ·

យy ឃᶍ ឈç ញñ (ពាpa)ណń (លាla)

លl សs ហh

ិí ីi ឹú ឺu

រr វv េe ែae ៃei ើeu ឿue ៀie

  ្នn   ្ទţ ្ងg ្ចcូo ្ថŧ     ្ញñ

្ជj ្ផf ួuo ្មm ្ឋđ ្ដd (looks identical to ្តt)

  ្វv ្ធť

underlined letters are extra easy to mix up in Cambodian