Verbs

Verbs
Past อดีต –
odit – à-dèet
I spoke ฉัน พูด –
zán ᵽud – chăn pôot
I wrote ฉัน เขียน –
zán qïn – chăn kĭan
I drove ฉัน ขับ –
zán qáb – chăn kàp
I loved ฉัน รัก –
zán rák – chăn rák
I gave ฉัน ให้ –
zán hä · – chăn hâi
I smiled ฉัน ยิ้ม –
zán yí·m – chăn yím
I took ฉัน ได้ –
zán dâ· – chăn dâi
he spoke เขา พูด –
qã ᵽud – kăo pôot
he wrote เขา เขียน –
qã qïn – kăo kĭan
he drove เขา ขับ –
qã qáb – kăo kàp
he loved เขา รัก –
qã rák – kăo rák
he gave เขา ให้ –
qã hä · – kăo hâi
he smiled เขา ยิ้ม –
qã yí·m – kăo yím
he took เขา เอา –
qã oã – kăo ao
we spoke เรา พูด –
rã ᵽud – rao pôot
we wrote เรา เขียน –
rã qïn – rao kĭan
we drove เรา ขับ –
rã qáb – rao kàp
we loved เรา รัก –
rã rák – rao rák
we gave เรา ให้ –
rã hä · – rao hâi
we smiled เรา ยิ้ม –
rã yí·m – rao yím
we took เรา ได้ –
rã dâ· – rao dâi
Future อนาคต –
onaxt – à-naa-kót
I will speak ฉัน จะ พูด –
zán jà ᵽud – chăn jà pôot
I will write ฉัน จะ เขียน –
zán jà qïn – chăn jà kĭan
I will drive ฉัน จะ ขับ –
zán jà qáb – chăn jà kàp
I will love ฉัน จะ รัก –
zán jà rák – chăn jà rák
I will give ฉัน จะ ให้ –
zán jà hä · – chăn jà hâi
I will smile ฉัน จะ ยิ้ม –
zán jà yí·m – chăn jà yím
I will take ฉัน จะ เอา –
zán jà oã – chăn jà ao
he will speak เขา จะ พูด –
qã jà ᵽud – kăo jà pôot
he will write เขา จะ เขียน –
qã jà qïn – kăo jà kĭan
he will drive เขา จะ ขับ –
qã jà qáb – kăo jà kàp
he will love เขา จะ รัก –
qã jà rák – kăo jà rák
he will give เขา จะ ให้ –
qã jà hä · – kăo jà hâi
he will smile เขา จะ ยิ้ม –
qã jà yí·m – kăo jà yím
he will take เขา จะ เอา –
qã jà oã – kăo jà ao
we will speak เรา จะ พูด –
rã jà ᵽud – rao jà pôot
we will write เรา จะ เขียน –
rã jà qïn – rao jà kĭan
we will drive เรา จะ ขับ –
rã jà qáb – rao jà kàp
we will love เรา จะ รัก –
rã jà rák – rao jà rák
we will give เรา จะ ให้ –
rã jà hä · – rao jà hâi
we will smile เรา จะ ยิ้ม –
rã jà yí·m – rao jà yím
we will take เรา จะ เอา –
rã jà oã – rao jà ao
Present ปัจจุบัน –
pájjúbán – bpàt-jù-ban
I speak ฉัน พูด –
zán ᵽud – chăn pôot
I write ฉัน เขียน –
zán qïn – chăn kĭan
I drive ฉัน ขับ –
zán qáb – chăn kàp
I love ฉัน รัก –
zán rák – chăn rák
I give ฉัน ให้ –
zán hä · – chăn hâi
I smile ฉัน ยิ้ม –
zán yí·m – chăn yím
I take ฉัน เอา –
zán oã – chăn ao
he speaks เขา พูด –
qã ᵽud – kăo pôot
he writes เขา เขียน –
qã qïn – kăo kĭan
he drives เขา ขับ –
qã qáb – kăo kàp
he loves เขา รัก –
qã rák – kăo rák
he gives เขา ให้ –
qã hä · – kăo hâi
he smiles เขา ยิ้ม –
qã yí·m – kăo yím
he takes เขา เอา –
qã oã – kăo ao
we speak เรา พูด –
rã ᵽud – rao pôot
we write เรา เขียน –
rã qïn – rao kĭan
we drive เรา ขับ –
rã qáb – rao kàp
we love เรา รัก –
rã rák – rao rák
we give เรา จะ ให้ –
rã jà hä · – rao jà hâi
we smile เรา ยิ้ม –
rã yí·m – rao yím
we take เรา เอา –
rã oã – rao ao

As you can see from the example above, the structure of the Verbs in Thai has a logical pattern. Locate the Verbs above and see how it works with the rest of the sentence in Thai.

List of Verbs in Thai

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Thai placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Thai vocabulary.

English Verbs Thai Verbs
I can accept that ฉัน สามารถ ยอม รับได้ –
zán samarđ yom ráb dâ· – chăn săa-mâat yom ráp dâi
she added it เธอ เติม มัน เข้าไป –
ťû tûm mán qã· pâ – ter dterm man kâo bpai
we admit it พวกเรา ยอมรับ มัน –
ᵽvk rã yomráb mán – pûak rao yom ráp man
they advised him พวกเขา แนะนำ เขา –
ᵽvk qã nế nṃ qã – pûak kăo náe-nam kăo
I can agree with that ฉัน เห็นด้วย –
zán hé nd·vy – chăn hĕn dûay
she allows it เธอ เป็น คน อนุ ญาติ –
ťû pé n xn onú ñatí – ter bpen kon à-nú yâat
we announce it พวกเรา เป็น คน ประกาศ –
ᵽvk rã pé n xn prà kaç – pûak rao bpen kon bprà-gàat
I can apologize ฉัน จะ ขออภัย –
zán jà qooƀáy – chăn jà kŏr à-pai
she appears today เธอ มา วันนี้ –
ťû ma vánni· – ter maa wan née
they arranged that พวกเขา จัดว่า –
ᵽvk qã jádv’a – pûak kăo jàt wâa
I can arrive tomorrow ฉัน สามารถ ไปถึง ใน วันพรุ่ง นี้ –
zán samarđ pâđẃg nä vánᵽrú’g ni· – chăn săa-mâat bpai tĕung nai wan prûng née
she can ask him เธอ สามารถ ถาม เขา –
ťû samarđ đam qã – ter săa-mâat tăam kăo
she attaches that เธอ แนบ ที่ –
ťû nêb ţi’ – ter nâep têe
we attack them เรา โจมตี พวกเขา –
rã jômti ᵽvk qã – rao johm dtee pûak kăo
they avoid her พวกเขา หลีกเลี่ยง เธอ –
ᵽvk qã hlik lei’yg ťû – pûak kăo lèek lîang ter
I can bake it ฉัน สามารถ อบ ได้ –
zán samarđ ob dâ· – chăn săa-mâat òp dâi
she is like him เธอ ชอบ เขา –
ťû cob qã – ter chôp kăo
we beat it เรา ชนะ มัน –
rã cnà mán – rao chá-ná man
they became happy พวกเขา กลายเป็น ความสุข –
ᵽvk qã klay pé n xvam sú q – pûak kăo glaai bpen kwaam sùk
I can begin that ฉัน จะ เริ่มต้น ที่ –
zán jà rû’mt·n ţi’ – chăn jà rêrm dtôn têe
we borrowed money เรา ยืม เงิน –
rã ywm gûn – rao yeum ngern
they breathe air พวกเขา หายใจ อากาศ –
ᵽvk qã hay jä oakaç – pûak kăo hăai-jai aa-gàat
I can bring it ฉัน สามารถ นำมา –
zán samarđ nṃ ma – chăn săa-mâat nam maa
I can build that ฉัน สามารถ สร้าง ที่ –
zán samarđ sr·ag ţi’ – chăn săa-mâat sâang têe
she buys food เธอ ซื้อ อาหาร –
ťû św·o oahar – ter séu aa-hăan
we calculate it พวกเรา คำนวณ มัน –
ᵽvk rã xṃ nvṇ mán – pûak rao kam-nuan man
they carry it พวกเขา แบก มัน –
ᵽvk qã bêk mán – pûak kăo bàek man
they don’t cheat พวกเขา ไม่ โกง –
ᵽvk qã mâ’ kôg – pûak kăo mâi gohng
she chooses him เธอ เลือก เขา –
ťû lük qã – ter lêuak kăo
we close it เรา ปิด มัน –
rã píd mán – rao bpìt man
he comes here เขา มา ที่นี่ –
qã ma ţi’ni’ – kăo maa têe nêe
I can compare that ฉัน สามารถ เปรียบเทียบ ว่า –
zán samarđ periyb ţįb v’a – chăn săa-mâat bprìap tîap wâa
she competes with me เธอ แข่งขัน กับ ฉัน –
ťû qê’g qán káb zán – ter kàeng kăn gàp chăn
we complain about it เรา บ่น เกี่ยวกับ มัน –
rã b’n kei’yvkáb mán – rao bòn gìeow gàp man
they continued reading พวกเขา ทำ การอ่าน ต่อไป –
ᵽvk qã ţṃ karo’an t’o pâ – pûak kăo tam gaan àan dtòr bpai
he cried about that เขา คร่ำครวน เกี่ยวกับ … –
qã xr’ṃ xrvn kei’yvkáb … – kăo krâm-kruan gìeow gàp …
I can decide now ฉัน สามารถ ตัดสินใจ ได้ ตอนนี้ –
zán samarđ tád sín jä dâ· tonni· – chăn săa-mâat dtàt sĭn jai dâi dton née
she described it to me เธอ ได้ อธิบาย ให้ ฉัน –
ťû dâ· oťíbay hä · zán – ter dâi à-tí-baai hâi chăn
we disagree about it เรา ไม่เห็นด้วย กับ มัน –
rã mâ’ hé nd·vy káb mán – rao mâi hĕn dûay gàp man
they disappeared quickly พวกเขา หายไป อย่างรวดเร็ว –
ᵽvk qã hay pâ oy’ag rvd ré v – pûak kăo hăai bpai yàang rûat réo
I discovered that ฉัน ได้ ค้นพบ ว่า –
zán dâ· x·n ᵽb v’a – chăn dâi kón póp wâa
she dislikes that เธอ ไม่ ชอบ ที่ –
ťû mâ’ cob ţi’ – ter mâi chôp têe
we do it เรา จะ ทำ –
rã jà ţṃ – rao jà tam
they dream about it พวกเขา ฝัน เกี่ยวกับ เรื่อง นี้ –
ᵽvk qã ƒán kei’yvkáb rew’og ni· – pûak kăo făn gìeow gàp rêuang née
I earned ฉัน ได้รับ –
zán dâ·ráb – chăn dâi ráp
he eats a lot เขา กิน เยอะ –
qã kín yû́ – kăo gin yúh
we enjoyed that เรา ชอบ ที่ –
rã cob ţi’ – rao chôp têe
they entered here พวกเขา ได้ เข้าไป ที่นี่ –
ᵽvk qã dâ· qã· pâ ţi’ni’ – pûak kăo dâi kâo bpai têe nêe
he escaped that เขา ได้ หลบหนี ไป –
qã dâ· hlbhni pâ – kăo dâi lòp nĕe bpai
I can explain that ฉัน สามารถ อธิบาย ได้ ว่า –
zán samarđ oťíbay dâ· v’a – chăn săa-mâat à-tí-baai dâi wâa
she feels that too เธอ รู้สึก เหมือนกัน –
ťû ru· sẃk hmewon kán – ter róo sèuk mĕuan gan
we fled from there เรา หนีจาก ที่นั่น –
rã hnijak ţi’ná’n – rao nĕe jàak têe nân
they will fly tomorrow พวกเขา จะ บิน พรุ่งนี้ –
ᵽvk qã jà bín ᵽrú’g ni· – pûak kăo jà bin prûng née
I can follow you ฉัน สามารถ ตาม คุณ –
zán samarđ tam xúṇ – chăn săa-mâat dtaam kun
she forgot me เธอ ลืม ฉัน –
ťû lwm zán – ter leum chăn
we forgive him พวกเรา ให้อภัย เขา –
ᵽvk rã hä ·oƀáy qã – pûak rao hâi à-pai kăo
I can give her that ฉัน สามารถ ให้ เธอ ได้ –
zán samarđ hä · ťû dâ· – chăn săa-mâat hâi ter dâi
she goes there เธอ ไป ที่นั่น –
ťû pâ ţi’ná’n – ter bpai têe nân
we greeted them พวกเรา ได้ ทักทาย พวกเขา –
ᵽvk rã dâ· ţákţay ᵽvk qã – pûak rao dâi ták taai pûak kăo
I hate that ฉัน เกลียด นั่น –
zán kleiyd ná’n – chăn glìat nân
I can hear it ฉัน สามารถ ได้ยิน มัน –
zán samarđ dâ·yín mán – chăn săa-mâat dâi yin man
she imagine that เธอ คิดว่า –
ťû xídv’a – ter kít wâa
we invited them พวกเรา ได้ เชิญ พวกเขา –
ᵽvk rã dâ· cûñ ᵽvk qã – pûak rao dâi chern pûak kăo
I know him ฉัน รู้จัก เขา –
zán ru·ják qã – chăn róo jàk kăo
she learned it เธอ ได้ เรียนรู้ มัน –
ťû dâ· rïnru· mán – ter dâi rian róo man
we leave now พวกเรา ไป ตอนนี้ –
ᵽvk rã pâ tonni· – pûak rao bpai dton née
they lied about him พวกเขา โกหก เกี่ยวกับ เขา –
ᵽvk qã kôhk kei’yvkáb qã – pûak kăo goh-hòk gìeow gàp kăo
I can listen to that ฉัน สามารถ ฟัง สิ่ง นั้น ได้ –
zán samarđ ᶂág sí’g ná·n dâ· – chăn săa-mâat fang sìng nán dâi
she lost that เธอ ทำ สิ่ง นั้น หายไป –
ťû ţṃ sí’g ná·n hay pâ – ter tam sìng nán hăai bpai
we made it yesterday พวกเรา ทำ มัน เมื่อวานนี้ –
ᵽvk rã ţṃ mán mew’ovanni· – pûak rao tam man mêua waan née
they met him พวกเขา ได้ พบ กับ เขา –
ᵽvk qã dâ· ᵽb káb qã – pûak kăo dâi póp gàp kăo
I misspell that ฉัน สะกดคำ ผิด –
zán sà kdxṃ fíd – chăn sà-gòt-kam pìt
I always pray ฉัน ภาวนา เสมอ –
zán ƀavna semo – chăn paa-wá-naa sà-mĕr
she prefers that เธอ ชอบ ว่า –
ťû cob v’a – ter chôp wâa
we protected them พวกเรา ปกป้อง พวกเขา –
ᵽvk rã pkp·og ᵽvk qã – pûak rao bpòk bpông pûak kăo
they will punish her พวกเขา จะ ลงโทษ เธอ –
ᵽvk qã jà lg ţôş tû – pûak kăo jà long tôht ter
I can put it there ฉัน สามารถ วาง ไว้ ตรงนั้น –
zán samarđ vag vâ· trg ná·n – chăn săa-mâat waang wái dtrong nán
she will read it เธอ จะ อ่าน มัน –
ťû jà o’an mán – ter jà àan man

from http://mylanguages.org/thai_verbs.php