aakanee alms round (TH)

A03_AlmsRound

Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 28: Resolving timed out after 10000 milliseconds

SEA ILLUSTRATIONS / KHMER — ALMS ROUND Copyright © 2015 www.aakanee.com.

ประมาณกลางประมาณเลยห ัวเข ่านิดหน่อย แล้วก็คุณยายก็ใส ่รองเท้าแตะสีดํา
prà maṇklag prà maṇ leyh áv qundefinedã’ nídhn’oy lê·vkºxúṇyaykº sä ‘rog ţã· tế sidํa
คุณยายทํากับข้าวเสร็จแล้วเดินออกมาหน้าบ้าน
xúṇyayţํakáb q·av serºj lê·v dûnookmahn·ab·an
วางข้าวและกับข้าวบนโต๊ะพับที ่วางอยู่หน้าบ้าน
vag q·av lế káb q·avbn tô¨à ᵽábţi ‘vag oyu’hn·ab·an

ภาพที่ห้า หลังจากนั้นคุณยายก็ไปปลุกหลานสาวนะคะ คุณยายกําลังปลุกหลานสาวอยู่
ƀaᵽţi’h·a hlág jakná·nxúṇyaykº pâplúkhlan savnà xà xúṇyaykํalág plúkhlan savoyu’
ซงึ่ หลานสาวหลบัอยใู่ ชไ่ หมคะ เพราะวา่ เป็นเวลาตอนเชา้ หลานสาวหลบัอยบู่ นทนี่ อน
śg ẃ’ hlan savhlbáoy uä ‘ c ‘â hmxà ᵽeraà va’ pé n velaton cã · hlan savhlbáoybu’ nţni’ on
เราเห็นหลานสาวนอนอยู่บนหมอน แล้วก็ห ่มผ้าห ่มสีเหลืองด้วย
rã hé nhlan savnonoyu’bnhmon lê·vkºh ‘mf·ah ‘m si helwog d·vy

แลว้ ก็หลานสาวเอามอืขนึ้ มาวางอยบู่ นหมอนดว้ ยขา้ งๆ แกม้ นะคะ ก็คอืหลานเนี่ย หลับอยู่
lêv· kºhlan sav oã mow qnẃ· mavag oybu’ nhmondv· y qa· g ~ kêm· nà xà kºxowhlan nei’y hláboyu’
คุณยายก็มาปลุก ทําท ่าปลุกคุณยายเอามือจับที ่ต ัวหลานแต ่ว่าอยู่บนผ้าห ่มเนอะ
xúṇyaykºmaplúk ţํaţ ‘aplúkxúṇyay oã mwojábţi ‘t ávhlan tê ‘v’aoyu’bnf·ah ‘m nû́
คุณยายจับต ัวหลานแล้วก็ปลุก โอเค บอกว่าตื ่นได้แล้วจ๊ะ นะ หลานจ๊าตื ่นได้แล้วจ๊ะ
xúṇyayjábt ávhlan lê·vkºplúk oô xe bokv’atw ‘n dâ· lê·vj¨à nà hlanj¨atw ‘n dâ· lê·vj¨à
คณุ ยายก็ปลุกหลานขนึ้ มา
xṇú yaykºplúkhlan qnẃ· ma


ภาพที่หก หลังจากนั้นปลุกมาทําอะไรคะ ปลุกหลานมาเพื่อมานั่งรออยู่ที่หน้าบ้าน
ƀaᵽţi’hk hlág jakná·nplúkmaţํaoà râxà plúkhlan ma ᵽew’omaná’g rooyu’ţi’hn·ab·an
ในภาพเราเห็นเป็นภาพหน้าบา้นของคณุ ยายคนหนึ่งนะคะ ทอี่ ยกู่ บัหลานคนหนึ่ง
nä ƀaᵽ rã hé n pé nƀaᵽhn·aba·n qog xṇú yayxnhnẃ’g nà xà ţoi’ yku’ báhlanxnhnẃ’g
คณุ ยายกบัหลานน่งัอยบู่ นเกา้อต
xṇú yaykbáhlann’g áoybu’ n kã ·ot
ี้

วัเล็กๆ สองตวันะ น่งัอยคู่ นละตวั คณุ ยายน่งัตวัหนึ่ง
vá lé k~ sog tvánà n’g áoyxu’ nlà tvá xṇú yayn’g átváhnẃ’g
หลานน่งัตวัหนึ่งนะคะ และขา้ งหลงัของคณุ ยายมโีตะ๊นะคะ โตะ๊พบัเล็กๆ อะนะตวัหนึ่ง
hlann’g átváhnẃ’g nà xà lế qa· g hlg á qog xṇú yaym iôtà ¨nà xà tó¨ᵽbá lé k~ oà nà tváhnẃ’g
แล้วก็มีกับข้าวแล้วก็มีข้าวที ่คุณยายเตรียมไว้วางอยู่บนโต๊ะนะคะ คุณยายนั่งรออยู่ที ่เก้าอี้
lê·vkºmikáb q·av lê·vkºmi q·avţi ‘xúṇyay teriym vâ·vag oyu’bn tô¨à nà xà xúṇyayná’g rooyu’ţi ‘ kã· oi·
หลานก็นั่งรออยู่ที ่เก้าอี้ด้วย แต ่จริงๆ แล้วตามหลักเนี ่ย
hlan kºná’g rooyu’ţi ‘ kã· oi·d·vy tê ‘jríg ~ lê·vtamhlák nei ‘y
ควรจะต้องนั่งรออยู่ด้านหลังเก้าอี้ใช่ไหมคะ
xvrjà t·og ná’g rooyu’d·anhlág kã· oi· cä ‘ hmâxà


เพราะว่าเราจะได้ดูกับข้าวด้วยแล้วก็รอพระไปด้วย นั่งอยู่ที ่หลังเก้าอี้จะดีกว่านะคะ
ᵽeraà v’a rã jà dâ·dukáb q·avd·vy lê·vkºroᵽrà pâd·vy ná’g oyu’ţi ‘hlág kã· oi·jà dikv’anà xà
ภาพที่เจ็ด ภาพที่เจ็ดเป็ นใครคะ เราเห็นพระ เราเห็นเด็กวัด พระกําลังเดินมา
ƀaᵽţi’ jé d ƀaᵽţi’ jé d pé n xä rxà rã hé nᵽrà rã hé n dé kvád ᵽrà kํalág dûn ma
เด็กวัดก็เดินมาด้วย พระเดินนําหน้า เด็กวัดเดินตามมาข้างหลัง
dé kvádkº dûn mad·vy ᵽrà dûnnํahn·a dé kvád dûntamma q·ag hlág
พระถือบาตรมาด้วยใช่ไหมคะ บาตรเป็ นลักษณะเหมือนคล้ายๆ ถ้วยนะแล้วก็มีฝาปิ ด
ᵽrà đwobatrmad·vy cä ‘ hmâxà batr pé nlákşṇà hmewonxl·ay~ đ·vynà lê·vkºmiƒapí d
เราเรียกว่าบาตรพระ พระถือบาตรพระมาด้วยอยู่ด้านหน้านะคะ
rã rïkv’abatrᵽrà ᵽrà đwobatrᵽrà mad·vyoyu’d·anhn·anà xà


แล้วก็กําลังเดินมาข้างหน้า ลักษณะของพระคือย ังไงคะ ไม ่มีผมใช่ไหมคะ
lê·vkºkํalág dûn ma q·ag hn·a lákşṇà qog ᵽrà xwoy ág gâxà mâ ‘mifm cä ‘ hmâxà
แล้วก็ใส ่ชุดสีเหลือง ชุดสําหรับพระที ่ใส ่เรียกว่า จีวรนะคะ พระใส ่จีวรสีเหลือง
lê·vkº sä ‘cúd si helwog cúd sํahrábᵽrà ţi ‘ sä ‘ rïkv’a jivrnà xà ᵽrà sä ‘jivr si helwog
พระไม่ใส ่รองเท้านะคะ พระเดินนําหน้า ส ่วนเด็กวัดเดินตามมาข้างหลัง
ᵽrà mâ’ sä ‘rog ţã· nà xà ᵽrà dûnnํahn·a s ‘vn dé kvád dûntamma q·ag hlág
เด็กวัดที ่เดินตามมาข้างหลังก็แต ่งต ัวปกตินะคะ ไม่ก็เป็ นเด็กวัดท ั่วไป ไม่ต้องโกนผม
dé kvádţi ‘ dûntamma q·ag hlág kº tê ‘g t ávpktínà xà mâ’kº pé n dé kvádţ á’v pâ mâ’t·og kônfm
ก็คือมีผมปกติเด็กวัดอาจจะเป็ นนักเรียนหรือว่าคนที ่เป็ นอาสาสมัครที ่ต้องการมาช่วย
kºxwomifmpktí dé kvádoajjà pé nnák rïnhrwov’axnţi ‘ pé noa sa smáxrţi ‘t·og karmac’vy
ช่วยพระก็ได้มาช่วยพระถือของ เด็กวัดแต ่งต ัวธรรมดานะ
c’vyᵽrà kº dâ·mac’vyᵽrà đwo qog dé kvád tê ‘g t ávṯrrmdanà


แต ่งเสื้อยืดแขนส ั้นแล้วก็กางเกงขาส ั้น แล้วก็ใส ่เป็ นรองเท้าแตะธรรมดา
tê ‘g sew·oywd qên s á·n lê·vkºkag keg qa s á·n lê·vkº sä ‘ pé nrog ţã· tế ṯrrmda
ส ่วนกระเป๋ าที่เด็กวัดถือเนี ่ย เป็ นเขาเรียกว่า เป็ นกระเป๋ าย ่ามอะไรอย ่างนี้นะคะ
s ‘vn krà pe^ aţi’ dé kvádđwo nei ‘y pé n qã rïkv’a pé n krà pe^ ay ‘amoà râoy ‘ag ni·nà xà
เป็ นกระเป๋ าย ่ามสะพาย ที ่สะพายอยู่ที ่ไหล่นะเพื ่อที ่จะไว้ใส ่ของได้เยอะๆ
pé n krà pe^ ay ‘am sà ᵽay ţi ‘ sà ᵽayoyu’ţi ‘ hlâ’nà ᵽew ‘oţi ‘jà vâ· sä ‘ qog dâ· yû́~


http://www.aakanee.com/SEA-illustrations-thai/docx/AlmsRound_T_Pari.pdf
SEA ILLUSTRATIONS / KHMER — ALMS ROUND TRANSCRIPT — PARI Copyright © 2016 www.aakanee.com. This document and the corresponding illustration and recording are provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.