Adjectives

adjectives คำคุณศัพท์ –
xḿ xuńçáᵽŧ´ – kam kun-ná-sàp
a green tree ต้นไม้ สีเขียว –
t·n mai· sii qiev – dtôn mái sĕe kĭeow
a tall building เป็น อาคารสูง –
pén oaxarsuug – bpen aa-kaa-rá-sŏong
a very old man คนแก่ มาก –
xn kae’ mak – kon gàe mâak
the old red house บ้าน เก่า สีแดง –
b·an kao’ sii daeg – bâan gào sĕe daeng
a very nice friend เพื่อน ที่ดี มาก –
ᵽew’on ŧii’dii mak – pêuan têe dee mâak
English Thai Adjectives
colors สี –
sii – sĕe
black สีดำ –
siidḿ – sĕe dam
blue สีน้ำเงิน –
siin·ḿ geun – sĕe náam ngern
brown สีน้ำตาล –
siin·ḿ tal – sĕe náam dtaan
gray สีเทา –
sii ŧao – sĕe tao
green สีเขียว –
sii qiev – sĕe kĭeow
orange สีส้ม –
siis·m – sĕe sôm
purple สีม่วง –
siim’vg – sĕe mûang
red สีแดง –
sii daeg – sĕe daeng
white สีขาว –
sii qav – sĕe kăao
yellow สีเหลือง –
sii helwwog – sĕe lĕuang
sizes ขนาด –
qnad – kà-nàat
big ใหญ่ –
hṉai’ – yài
deep ลึก –
lẃk – léuk
long ยาว –
yav – yaao
narrow แคบ –
xaeb – kâep
short สั้น –
sá·n – sân
small เล็ก –
lék – lék
tall สูง –
suug – sŏong
thick หนา –
hna – năa
thin บาง –
bag – baang
wide กว้าง –
kv·ag – gwâang
shapes รูปทรง –
ruupŧrg – rôop song
circular เวียน –
vien – wian
straight ตรง –
trg – dtrong
square สี่เหลี่ยม –
sii’ helii’ym – sèe lìam
triangular เป็น รูปสามเหลี่ยม , สามเส้า , สาม มุม –
pén ruupsam helii’ym , sam sao· , sam mum – bpen rôop săam lìam , săam-sâo , săam mum
tastes รสชาติ –
rscati – rót châat
bitter ขม –
qm – kŏm
fresh สด –
sd – sòt
salty เค็ม –
xém – kem
sour เปรี้ยว –
perii:yv – bprîeow
spicy เผ็ด –
féd – pèt
sweet หวาน –
hvan – wăan
qualities คุณสมบัติ –
xuń smbáti – kun-ná-sŏm-bàt
bad เลว –
lev – leo
clean สะอาด –
sâ oad – sà-àat
dark มืด –
mwd – mêut
difficult ยาก –
yak – yâak
dirty สกปรก –
skprk – sòk-gà-bpròk
dry แห้ง –
hae:g – hâeng
easy ง่าย –
g’ay – ngâai
empty ว่างเปล่า –
v’ag plao’ – wâang bplào
expensive แพง –
ᵽaeg – paeng
fast เร็ว –
rév – réo
foreign ต่างประเทศ –
t’ag prâ ŧeç – dtàang bprà-tâyt
full เต็ม –
tém – dtem
good ดี –
dii – dee
hard หนัก –
hnák – nàk
heavy หนัก –
hnák – nàk
inexpensive ไม่ แพง –
mai’ ᵽaeg – mâi paeng
light เบา –
bao – bao
local ใน ประเทศ , ท้องถิ่น –
nei prâ ŧeç , ŧ·og đí’n – nai bprà-tâyt , tóng tìn
new ใหม่ –
hmai’ – mài
noisy ระเบ็ง , เสียงดัง , หนวก หู , จอแจ –
râ bég , sieg dág , hnvk hu , jo jae – rá-beng , sĭang dang , nùak hŏo , jor-jae
old เก่า –
kao’ – gào
powerful มีประสิทธิภาพ –
miiprâ siŧţiƀaᵽ – mee bprà-sìt-tí-pâap
quiet เงียบสงบ –
gieb sgb – ngîap sà-ngòp
correct ถูกต้อง –
đuukt·og – tòok dtông
slow ช้า –
c·a – cháa
soft อ่อน , นิ่ม –
o’on , ni’m – òn , nîm
very มาก –
mak – mâak
weak อ่อน ม · ไม่แข็งแรง –
o’on m – mai’ qáeg raeg – òn mor · mâi kăeng raeng
wet เปียก –
piek – bpìak
wrong ผิด –
fid – pìt
young หนุ่มสาว –
hnu’m sav – nùm săao
quantities ปริมาณ –
primań – bpà-rí-maan
few สองสาม –
sog sam – sŏng săam
little น้อย –
n·oy – nói
many หลาย –
hlay – lăai
much มาก –
mak – mâak
part ส่วนหนึ่ง , บางส่วน –
s’vnhnw’g , bag s’vn – sùan nèung , baang sùan
some บาง จำนวน , บาง อย่าง , พอ ประมาณ , บางส่วน –
bag jḿ nvn , bag oy’ag , ᵽo prâ mań , bag s’vn – baang jam-nuan , baang yàang , por bprà-maan , baang sùan
a few นิดๆหน่อยๆ , นิด เดียว –
nid~hn’oy~ , nid diev – nít nòi , nít dieow
whole ทั้งหมด –
ŧá·g hmd – táng mòt

from https://mylanguages.org/thai_adjectives.php