Annie’s Viet

from https://www.youtube.com/user/AnnieVietnamese/videos

1
00:00:16.265 –> 00:00:17.998
Hi everyone!
Chào các bạn!

2
00:00:18.000 –> 00:00:21.733
It’s been a long time since I made a video.
Rất là lâu rồi mình không làm một video.

3
00:00:21.733 –> 00:00:27.798
For the past two months I have been so busy with my graduate thesis.
Hai tháng nay mình rất là bận vì mình phải làm luận văn
tốt nghiệp.

4
00:00:27.800 –> 00:00:30.600
I missed you all a lot!
Mình nhớ các bạn rất là nhiều!

5
00:00:31.600 –> 00:00:40.066
Today I’m going to talk about a problem that you might come across when learning Vietnamese.
Hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề mà các bạn
có thể sẽ gặp phải khi học tiếng Việt.

6
00:00:40.066 –> 00:00:50.499
That problem is, sometimes you will find it difficult talking in Vietnamese with Vietnamese.
Đó là thỉnh thoảng các bạn sẽ cảm thấy nói chuyện
bằng tiếng Việt với người Việt rất là khó.

7
00:00:50.500 –> 00:00:56.100
In my opinion, there are three most common situations.
Theo mình, có ba tình huống phổ biến nhất.

8
00:00:56.100 –> 00:00:58.265
The first situation:

9
00:00:58.265 –> 00:01:02.265
Vietnamese people love to speak English.
Người Việt rất là thích nói tiếng Anh.

10
00:01:02.265 –> 00:01:09.298
For example, one time I and my British friend bought some drinks.
Ví dụ, một lần mình và một người bạn người Anh mua
nước uống,

11
00:01:09.299 –> 00:01:13.299
He said to the seller:
anh ấy nói với người bán hàng:

12
00:01:13.299 –> 00:01:16.965
“How much is it?”
“Anh ơi, bao nhiêu tiền?”

13
00:01:16.965 –> 00:01:23.331
The seller answered in English: “Sixteen thousand.”
Người bán hàng trả lời bằng tiếng Anh: “Sixteen
thousand.”

14
00:01:25.000 –> 00:01:30.500
If they speak English, Vietnamese people usually answer in English,
Nếu biết nói tiếng Anh thì người Việt thường trả lời
bằng tiếng Anh,

15
00:01:30.500 –> 00:01:35.400
even when you ask them in Vietnamese.
ngay cả khi bạn hỏi họ bằng tiếng Việt.

16
00:01:35.400 –> 00:01:37.566
The second situation:

17
00:01:37.832 –> 00:01:47.599
Vietnamese people seem shy and impatient when foreigners speak Vietnamese to them.
Người Việt có vẻ nhút nhát và không kiên nhẫn khi
người nước ngoài nói tiếng Việt với họ.

18
00:01:47.599 –> 00:01:55.932
If you speak Vietnamese, they will look at you like: “What is he saying?”.
Nếu bạn nói tiếng Việt, họ sẽ nhìn bạn kiểu: “Ổng nói
cái gì vậy?”

19
00:01:55.933 –> 00:01:57.599
Or,
Hoặc là,

20
00:01:57.599 –> 00:02:05.599
they will panic and get out of there so they won’t have to talk to you.
họ sẽ rất là sợ và sẽ đi ra chỗ khác để không phải nói
chuyện với bạn.

21
00:02:06.933 –> 00:02:11.766
If they speak Vietnamese but you don’t understand,
Nếu họ nói tiếng Việt mà bạn không hiểu,

22
00:02:11.765 –> 00:02:22.931
they usually don’t repeat it or try to explain to you but wave their hand: “Forget it.”
họ thường không lặp lại hoặc cố gắng giải thích mà chỉ
phẩy tay: “Thôi, bỏ đi”.

23
00:02:22.932 –> 00:02:25.498
The third situation:

24
00:02:27.599 –> 00:02:35.500
Vietnamese people don’t know that they have to speak slowly when talking to foreigners.
Người Việt không biết là họ phải nói chậm khi nói
chuyện với người nước ngoài.

25
00:02:35.500 –> 00:02:43.832
For example, one student of mine had just studied Vietnamese for three weeks.
Ví dụ, một sinh viên của mình mới học tiếng Việt được
ba tuần,

26
00:02:43.832 –> 00:02:54.165
She met a Vietnamese and was very proud to say: “I am American.”
em ấy gặp một người Việt, em ấy rất là tự hào nói: “Tôi
là người Mỹ.”

27
00:02:54.165 –> 00:03:01.831
Then, this Vietnamese man thought that she spoke Vietnamese well,
Sau đó, anh người Việt này nghĩ là em ấy biết nói tiếng
Việt,

28
00:03:01.832 –> 00:03:09.665
so he spoke extremely fast just like he was talking to a Vietnamese.
vì vậy anh ấy nói rất là nhanh giống như đang nói
chuyện với người Việt.

29
00:03:10.800 –> 00:03:17.200
Have you ever been in these situations?
Các bạn đã bao giờ gặp những tình huống này chưa?

30
00:03:17.199 –> 00:03:27.000
I know that when you try to speak Vietnamese but Vietnamese don’t understand and don’t listen to you,
Mình biết là nếu các bạn nói tiếng Việt mà người Việt
không hiểu hoặc không lắng nghe…

31
00:03:27.000 –> 00:03:34.400
you will feel discouraged and disrespected.
thì các bạn sẽ cảm thấy nản lòng và cảm thấy không
được tôn trọng.

32
00:03:34.400 –> 00:03:40.165
Therefore, I made this video to encourage you.
Vì vậy, mình làm video này để động viên các bạn.

33
00:03:40.165 –> 00:03:43.498
Please be patient when learning Vietnamese…
Các bạn hãy kiên nhẫn khi học tiếng Việt…

34
00:03:43.500 –> 00:03:48.165
and don’t let these situations frustrate you.
và đừng để những tình huống này làm các bạn nản
lòng.

35
00:03:48.165 –> 00:03:52.165

36
00:03:52.165 –> 00:03:55.831
I’ll see you next time!
Mình sẽ gặp lại các bạn lần sau!