BLACK / BLUE letter vowel changes

KhmerEasy Position of Vowel  BLACK letters k d đ t ŧ b f h ł ń ·  c s x z : (do not go/extend below the line)
non-dangling doubles br, tr, kr, kl, kn, sv, sm, sl, sr, ŧm, xl, ms
but also sg, ŧg, 
xṉ, fṉ , see *
BLUE letters q g j çᶍᶁţ ṯḏṉ pᵽ y ; + l m n r v (all dangle below the line, think dangling in blue water)
dangling doubles lg, pr, qn, fţ,jr, çm  but also mn *

uo

 uo
uo SAME

ue

អឿ

 ue
 ue SAME

ie

អៀ

 ie
ie SAME

e

 e
eg. te ne
 e SAME
eg. ne me ṭe je

a

 a
ie
eg. មាន man = mien 

i

e’
តិចតួច tic
tuoc = te’ctuoc
ម្សិលមិញ msilmiṉ = mse’lmiṉ
 ɨ (ipa)
eg. គិត qit = qɨt

ii

 eii
អ្វី ·vii = ·veii, ស្រី srii = sreii
ii
ពី pii

u

ə (ipa)
ផឹក fuk = fək
ɨ (ipa)
ទឹក ţuk = ţɨ
k

uu

 əə​​ (ipa)
ɨɨ (ipa)
ឈឺ çuu = çɨɨ

ei

 aei
ថ្ងៃ ŧgei = ŧgaei
 ei
នៃnei

eu

អើ

 aeu

ច្រើនcreun = craeun

 eu
ធ្វើ ṯveu

ou

អោ

 ou
ក្រោយ krouy
 oo
លោក louk=look

ouħ

អោះ

o’ħ
តោោះtouħ = to’ħ
uoħ
ឈ្មោះçmouħ=çmuoħ
(exception នោះnouħnuħ ) 

w

អៅ

 aw
ខ្មៅ xm
w = xmaw
 w
ទៅ ţw

o

 o
u’
គុណ qo
ń
= qu’ń

oo

 oo
កូន koon

 u
មូលដ moo
ldmulod

oḿ

អុំ

o’ḿ
(u’ḿ)

ḿ

អំ

a’ḿ
 u’ḿ

aḿ

អាំ

a’ḿ

(ខ្លាំង xlaḿg = xla’ḿg)

 oa’ḿ
នាំ naḿ = noa’ḿ
(រាំង raḿg = rea’g)

ħ

អះ

 aħ
ខ្លះ xlħ = xlaħ
 e
ផ្ទះ fţħ = fţeaħ

អេះ

iħ
neħ = niħ

ae

  ae
ខែ xae ម៉ែ m:ae
 air as in “air”

wordlist here

install mekongeasy on chrome (and myvocabu if you want to translate)

default Khmer font on windows may be too small, if so try install this one
i o u are SHORT        a e ii oo uu are LONG
BLACK letters (innate “AR” sound, all NOT dangling/going below the line)
BLACK letters NOT DANGLING ខx  ចc ឆz សs TALL កk ដd ឋđ  តt  ថŧ បb ផf ហh ឡ ł ណń អ· and letter followed by : (exceptions l m n r v) 
BLUE letters (innate “OR” sound, all latin letters going below the line/dangling)
BLUE letters DANGLING (in blue water) គq ឃᶍ ងg ជj ឈç ឌᶁ ទţ ពp ភᵽ យy ឍḏ ធṯ  ញṉ  and លl មm នn  រr វv and letter followed by ;
BLACK/BLUE letter equivalents:  k/q c/j z/ç x/ d/ t/ţ f/p đ/  ŧ/ ł/l ń/n :/;
BLACK ONLY: s · ,  BLUE ONLY: g m ṉ ᵽ r v y 
main vowel changes
BLACK letter vowel changes in RED :

I->E
II->EII
U->EU
UU->EUU
EU->AEU
W->AW
EI->AEI OU->AOU  OUḤ->A’

BLUE letter vowel changes in BLUE :      

A->IE O->U’
OO->U
AE->E AḾ->OAḾ
AḾG->EAḾG
 Eħ->Iħ OU->O  OUħ->OUAħ

copyright Mekongeasy

video here

DIGRAPH CONSONANTS UN ROMANIZATION IPA

hq ហ្គ

ɡɑ

hqº
ហ្គ៊

ɡɔ

hn
ហ្ន

b:
ប៉

hm
ហ្ម

hl
ហ្ល

hv
ហ្វ

fâ, wâ ,

hv`
ហ្វ៊

fô, wô ,

hs
ហ្ស

žâ, zâ ʒɑ,

hs`
ហ្ស៊

žô, zô ʒɔ,

https://gutenberg.us/articles/khmer_alphabet