Sok Vuthy Khmer Class

ខ្ញុំ គិត ថា​ ខ្ញុំ ផ្ដាយសាយ ដោយសារ ខ្ញុំ អស់ ក្មលាំង ពេក
xṉoḿ qit ŧa xṉoḿ fdaysay douysar xṉoḿ ·’s kmlaḿg pek (fdaysay cold-flu / pek too)

ខ្ញុំ បាន​ នាំ ផ្នៀវ មកពី កូរ៉េ ដើរលេង អងករ វត្ត ពីរ សប្តាហ៍
xṉoḿ ban naḿ fniev mkpii koor:e deurleg ·g kr vtt piir sbdah´ (naḿ guide / fniev guest)

ចមការ ទាហាន មាន ស្មៅ ច្រើន ពេក។ ខ្ញុំ ប្រើ បី វីធី ដើម្បី កំចាត់ ស្មៅ
cmkar ţahan man smw creun pek_ xṉoḿ breu bii viiṯii deumbii kḿca’t smw (cmkar farm / ţahan soldier / smw grass / viiṯii method)

ទីមួយ កម្មករ ប្រើ ចបកាប់/ចបជីក/ប៉ែល
ţiimuoy kmmkr breu cbka’b/cbjiik/b:ael  (hoe/spade/shovel / kmmkr worker)

ទីពីរ ខ្ញុំ ទិញ ម៉ាស៉ីន កាត់ ស្មៅ
ţiipiir xṉoḿ ţiṉ m:as:iin ka’t smw (lawnmower)

ទីបី យើង បាញ ថ្នាំ
ţiibii yeug baṉ ŧnaḿ (chemicals/medicine)


ខ្ញុំ ត្រូវការ យក ម៉ូតូ ទៅ ធ្វើ/ពី ហាង ជួសជុល
xṉoḿ troovkar yk m:ootoo ţw ṯveu/pii hag juosjol

វា ម៉ាក ហុង្ដា ឃ្លីក ពណ៏ ខ្មៅ ឆ្នាំ ២០០៩
va m:ak hogda ᶍliik pŕń xmw znaḿ 2009

ពេល ខ្ញុំ ជិះ ម៉ូតូ ហាល ព្លៀង ព្លើង ស៊ីញ៉ូ ខូច
pel xṉoḿ jiħ m:ootoo hal plieg pleug s;iiṉ:oo xooc

ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា ជួសជុល មិន អស់ ច្រើន ទេ
xṉoḿ sgᶍum ŧa juosjol min ·’s creun ţe

សុំ សួរ សិន​ តើ អស់ ប្រហែល ប៉ុន្មាន បង ជួយមើល ព្លើង ស៊ីញ៉ូ ខ្ញុំ បន្តិច
soḿ suor sin teu ·’s brhael b:onman bg juoymeul pleug s;iiṉ:oo xṉoḿ bntic

សុំ ចុះ ថ្លៃ បន្តិច បានទេ ៛៣៥០០០ បានទេ
soḿ coħ ŧlei bntic banţe ៛35000 banţe

បើ ជួសជុល តើ អស់ ប៉ុន្មាន
beu juosjol teu ·’s b:onman

hal plieg-xy’l-ŧgei be out in the rain-wind-sun, hal=to dry / s;iiṉ:oo indicator (signaux Fr.) / coħ lower / juosjol repair /​ juoymeul help check


រាល់​ ព្រឹក ខ្ញុំ ជូន កូន ទៅ សាលា។ ខ្ញុំ តែងតែ បើកបរ ដោយ ប្រងប្រយ័ត្ន។ ព្រឹកនេះ ពេល ខ្ញុំ បើក ចេញពី ផ្ទះ ដល់ កាច់ជ្រុង ទើបតែ បត់ ឆ្វេង មាន ម៉ូតូមួយ កាត់មុខ ឡានរបស់ ខ្ញុំ។ យើង ស្ទើរតែ បុក គ្នា។ ខ្ញុំ ភ័យ ណាស់។ សំណាង លអ ខ្ញុំ ជាន់ ហ្វរាំង ទាន់។
ra’l pruk xṉoḿ joon koon ţw sala_ xṉoḿ taeg tae beukbr douy brg bryátn_ prukneħ pel xṉoḿ beuk ceṉpii fţħ d’l ka’cjrog ţeubtae b’t zveg man m:ootoomuoy ka’tmox łanrb’s xṉoḿ_ yeug sţeurtae bok qna_ xṉoḿ ᵽáy ńa’s_ sḿńag l · xṉoḿ ja’n hvraḿg ţa’n_

ka’cjrog intersection / ka’tmox cut in front of / sţeurtae almost / bok hit / ᵽáy afraid / ja’n step on / hvraḿg brake (frein Fr.) / ţa’n in time


ŧgei neħ nw fţħ xṉoḿ man srmouc varłeug ţw qrueg sgharum ţaḿg ·’s_ nw fţħbay va s;ii sńdaekdii, sk, nig ·ahar taḿg ·’s knog feug lagcan_ pelxlħ srmouc xaḿ xṉoḿ prouħ poukva r’s nw xou·av nig knsaeg_ ·iloov puokqe var luoc zlg tam sievᵽw neħ_ krouy pii rien xmaer xṉoḿ nug ţw fsar deumbii ţiṉ ŧnaḿ smla’b stv l·it_ xṉoḿ ·’t coolcitt ŧa nw fţħ xṉoḿ smbor srmouc ţe_

qrueg sgharum furniture/ srmouc ant / sńdaekdii peanut / feug lagcan sink / xaḿ bite / knsaeg towel / var(łeug) crawl(up) / luoc secretly / ŧnaḿ medicine/chemical / stv l·it pest


douysar sgqram vietnam bńdal·ouy man jnᵽiesxluon vietnam nig kampoja ja creun r’tceṉpii brţes ţw ·oostralii douy took knog ţsvts citsib nig paetsib_ karṯveu dḿńeur tam smotr man qrouħŧna’k xlaḿg na’s_ coursmoţr ban bl’n nig vaybrhar puokqe mon poukqe ţwd’l jḿr:ḿ jnᵽiesxluon nw brţes ŧei ṛṛ m:ales;ii_

sgqram war / bńdal·ouy cause / jnᵽiesxluon refugee / r’tceṉ escape / took boat / ţsvts decade / ṯveudḿńeur travel / smoţr sea / qrouħŧna’k danger / coursmoţr pirate / bl’n rob / vaybrhar attack / jḿr:ḿ camp


b:oonsrii ja’b ṯveukar ·’t ban mk ţţuol xṉoḿ ţe_ doocneħ xṉoḿ troov jiħ ta’ks;ii pii prlanyndhouħ ţw fţħ_ jiħ ta’ks;ii ·’s b:onman? saesib bram doła/bram m:uun v:on k:oore_ cmgay brhael b:onman? xṉoḿ qitŧa brhael saesib naţii_ karbeukbr nw srok ṛṛ nwţiineħ, muoyńa pibak jag? man ᵽleug stob nig nig siṉṉa cracr creun nw k:oore_ doocneħ karbeukbr man sńta’b ṯna’b / ţouħbii ·’t man cracr kódouy xṉoḿ troov caḿ ţa’ltae ᵽleug baetg_ pelxlħ xṉoḿ qitŧa baebneħ cḿńay, saḿg nig pelvela ·’t bryoujn´, tae neħ ja cba’b_ nw brţes ŧei xṉoḿ qitŧa man sovttiᵽap jag brţes xluon·aeg beu niyay pii cracr_ b:ontae nw ŧei yeug troov beuk xag zveg_ xṉoḿ min maen mannéyŧa beuk xluon·aeg ţe_ xṉoḿ ᶍeuṉ karbeukbr rb’s qe qourp cba’b nig man sńta’b ṯna’b jag brţes srok xmaer

ja’b ṯveukar busy = ja’b rv’l / prlanyndhouħ airport / cmgay distance / naţii minute / muoyńa which / siṉṉa sign / cracr traffic / sńta’b ṯna’b orderly / ţouħbii … (kódouy) even though / ţa’ltae until = d’l / baetg green / baebneħ like this / saḿg petrol / pelvela time / cba’b law / qourp respect


muoy m:oug ţiet ţeub d’l PP  / pleug baetg ţeub ţw ban when the light’s green you can go /
……prouħ fţħ xluon·aeg because I have my own house /
ţouħbii rv’l y:ag ńa’s kódouy, xṉoḿ çlat pel ţw suor soxţokx bgb:on nw srok kḿneut_
teu n·k ṯla’b r’s nw b:onman brţes ? mkţ’l spvŧgei xṉoḿ sqa’l 15 brţes heuy_
taḿgpii mk srok xmaer teu n·k ban ţw srok b:onman dg? tae mdg b:ońńouħ / tae mdg q’t
xṉoḿ ca’bfdeum deurleg brţes krw ca’b pii mᵽei/taḿgpii ayo mᵽei
·iloov Huawei tamţa’n Samsung, bccekvijja cin jit ţa’n k:oore
msilmiṉ ţvar ţrog haemsţár cḿhr_ haemsţár muoy kbal r’tba’t heuy_ puokyeug ban rk qr’b knlaeg (ţaḿg ·’s) b:ontae ·’t ᶍeuṉ_ pruk neħ yeug ᶍeuṉ qra’b kaḿpleug kav dael haemsţár s;ii leu kar:oo knog bnţa’b koon xṉoḿ_ yeug snnidđan ŧa hamsţár nw knog fţħ nwńa_
teu qa’t niyay ·ḿpii ·ii? karba’t haemsţár_ heto·ii (ban ja) haemsţár r’tba’t? piiprouħ ţvar cḿhr

çlat make time, find time / suor soxţokx visit = ţwleg / bccekvijja technology,science / ţrog cage / r’tba’t run away / rk search / snnidđan ŧa guess,conclude / kar:oo floor(cement),tile (Fr. carreaux) / kdar floor(wood),board / qra’b bullet,seed / kaḿpleug gun / kav = jár = plastic (caoutchouc Fr) / qr’b qna everyone / qr’b mox all kinds of / kbal counter for animals,books / na’k counter for people / qrueg counter for vehicles


Sok Vuthy (medsokvuthy@gmail.com +855 92 987 264) Khmer Class Siem Reap – presentation examples