Memorize Khmer letters

ខx ឌᶁ នn ទţ

ឡł្សs្យy ្បb ្ឃᶍ ្ឈç ្រr

ចc ថŧ ធṯ ឆz

ដd ជj  ផf

ងg ឯae

កk គq តt ពp ភᵽ ឝś

បb មm ឋđ ឞş | អ·

យy ឃᶍ ឈç ញṉ (ពាpa)ណń (លាla)

លl សs ហh

ិi ីii ឹu ឺuu

រr វv េe

ែae ៃei ើeu

ឿue ៀie

  ្នn   ្ទţ ្ចcូoo  

្ញṉ ្ងg ្ថŧ  

្ជj ្ផf ួuo ្មmX ្ដd (looks identical to ្តt)

  ្វv ្ធṯ ្ឋđ