sentences 42

from http://www.seasite.niu.edu/khmer/conversation/unit4/lesson2.htm

Khmer

English

sox aeg mk leg srok xmaer daer_
សុខឯងមកលេងស្រុកខ្មែរ ដែរ។
Sok, you also came to visit Cambodia.
baţ tae xṉoḿ nw minban yoor ţe leukneħ _
បាទ តែខ្មុំនៅមិនបាន យូរទេលើកនេះ។
Of course, but I cannot stay for long this time.
សុខ បាន ទៅ លេងនៅ កន្លែង ណា ខ្លះ ហើយ
sox ban ţwleg nw knlaeg ńa xlħ heuy
?
What are the places that Sok have been visiting?
ខ្មុំ មិន ទាន់ បាន ទៅលេង ឯណាទេ តាំង ពី មក ដល់ តែ ខ្មុំ ចង់ ទៅលេង អង្គរ វត្ដ។
xṉoḿ min ţa’n ban ţwleg aeńaţe taḿg pii mk d’l tae xṉoḿ c’g ţwleg ·gqr vtd_
I have not yet visited any place since I got here; but I want to visit Angkor Wat.

សុខទៅថ្ងៃណា
sox ţw ŧgei ńa
?បើ ទៅ ប្រាប់ ខ្មុំ ផង ព្រោះ ខ្មុំចង់ ទៅ ដែរ។
beu ţw bra’b xṉoḿ fg prouħ xṉoḿ c’g ţw daer_

What day does Sok go? 

 

 

If you go, dont forget to tell me.

ខ្មុំ នឹង ទៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ។ ខ្មុំ មិន ដឹង ចង់ ជិះ ទូក ឬយន្ដហោះ ទេ។
xṉoḿ nug ţw ŧgei ·aţity_ xṉoḿ min dug c’g jiħ ţook ŗyndhaoħ ţe_
I will go on Sunday. 

 

 

 

I dont know if I want to take the boat or fly.

ខ្មុំ លឺគែ ថា ជិះ ទូក សប្បាយ ជាងជិះ យន្ដហោះ ព្រោះ យើង អាច ឃើញទេស ភាព ច្រើន នៅតាម ទន្លេ និង បឹង។
xṉoḿ luuqae ŧa jiħ ţook sbbay jag jiħ yndhaoħ prouħ yeug ·ac ᶍeuṉ ţes ᵽap creun nwtam ţnle nig bug_
I heard other people said that taking the boat is more interesting than flying becouse we can see more scenery along the river and the lake.
អព្ចឹាង ចាំ ខ្មុំ ប្រាប់ នៅពេល ខ្មុំ ទៅ។
·p cuag caḿ xṉoḿ bra’b nwpel xṉoḿ ţw_
So, I will let you know as to when I will go.
អរគុណ។ កុំ ភ្លេចណា។
·r qoń_ koḿ ᵽlec ńa_
ţhank you.  Dont forget.