sentences 42

from http://www.seasite.niu.edu/khmer/conversation/unit4/lesson2.htm

Khmer

English

sox aeg mk leg srok xmaer daer_
សុខឯងមកលេងស្រុកខ្មែរ ដែរ។
Sok, you also came to visit Cambodia.
Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 7: Failed to connect to www.seasite.niu.edu port 80 after 421 ms: Couldn't connect to server
baţ tae xṉoḿ nw minban yoor ţe leukneħ _
បាទ តែខ្មុំនៅមិនបាន យូរទេលើកនេះ។
Of course, but I cannot stay for long this time.
សុខ បាន ទៅ លេងនៅ កន្លែង ណា ខ្លះ ហើយ
sox ban ţwleg nw knlaeg ńa xlħ heuy
?
What are the places that Sok have been visiting?
Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 7: Failed to connect to www.seasite.niu.edu port 80 after 105 ms: Couldn't connect to server
ខ្មុំ មិន ទាន់ បាន ទៅលេង ឯណាទេ តាំង ពី មក ដល់ តែ ខ្មុំ ចង់ ទៅលេង អង្គរ វត្ដ។
xṉoḿ min ţa’n ban ţwleg aeńaţe taḿg pii mk d’l tae xṉoḿ c’g ţwleg ·gqr vtd_
I have not yet visited any place since I got here; but I want to visit Angkor Wat.
Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 7: Failed to connect to www.seasite.niu.edu port 80 after 102 ms: Couldn't connect to server

សុខទៅថ្ងៃណា
sox ţw ŧgei ńa
?បើ ទៅ ប្រាប់ ខ្មុំ ផង ព្រោះ ខ្មុំចង់ ទៅ ដែរ។
beu ţw bra’b xṉoḿ fg prouħ xṉoḿ c’g ţw daer_

What day does Sok go? 

 

 

If you go, dont forget to tell me.

Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 7: Failed to connect to www.seasite.niu.edu port 80 after 106 ms: Couldn't connect to server
ខ្មុំ នឹង ទៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ។ ខ្មុំ មិន ដឹង ចង់ ជិះ ទូក ឬយន្ដហោះ ទេ។
xṉoḿ nug ţw ŧgei ·aţity_ xṉoḿ min dug c’g jiħ ţook ŗyndhaoħ ţe_
I will go on Sunday. 

 

 

 

I dont know if I want to take the boat or fly.

Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 7: Failed to connect to www.seasite.niu.edu port 80 after 101 ms: Couldn't connect to server
ខ្មុំ លឺគែ ថា ជិះ ទូក សប្បាយ ជាងជិះ យន្ដហោះ ព្រោះ យើង អាច ឃើញទេស ភាព ច្រើន នៅតាម ទន្លេ និង បឹង។
xṉoḿ luuqae ŧa jiħ ţook sbbay jag jiħ yndhaoħ prouħ yeug ·ac ᶍeuṉ ţes ᵽap creun nwtam ţnle nig bug_
I heard other people said that taking the boat is more interesting than flying becouse we can see more scenery along the river and the lake.
Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 7: Failed to connect to www.seasite.niu.edu port 80 after 105 ms: Couldn't connect to server
អព្ចឹាង ចាំ ខ្មុំ ប្រាប់ នៅពេល ខ្មុំ ទៅ។
·p cuag caḿ xṉoḿ bra’b nwpel xṉoḿ ţw_
So, I will let you know as to when I will go.
Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 7: Failed to connect to www.seasite.niu.edu port 80 after 105 ms: Couldn't connect to server
អរគុណ។ កុំ ភ្លេចណា។
·r qoń_ koḿ ᵽlec ńa_
ţhank you.  Dont forget.
Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 7: Failed to connect to www.seasite.niu.edu port 80 after 103 ms: Couldn't connect to server