learnkhmernow (KM)

from here

Sovan : Do you have a fiancé?
សុវណ្ណ
sovńń
តើ អ្នក មាន គូរ ដណ្តឹងទេ?
teu n·k man qoor dńtug ţe?
Dtau nek mian koo-don-deng dtee?
Dara: No.
ដារ៉ា
dar:a
អត់ ទេ.
·’t ţe.
Ort dte.
Sovan: Why not?
សុវណ្ណ
sovńń
ហេតុអ្វី អត់ មាន?
heto·‍vii ·’t man?
Het-awey ort mian?
Dara: My sweetheart hates me now.
ដារ៉ា
dar:a
សង្សារ ខ្ញុំ ស្អប់ ខ្ញុំ ឥឡូវនេះ
sg‍sar x‍ṉoḿ s‍·’b x‍ṉoḿ iłoovneħ
Song-saa knom sa-orb knom ey-lov nih.
Sovan: Why?
សុវណ្ណ
sovńń
ហេតុអ្វី?
heto·‍vii?
Het-awey?
Dara: She wants to marry this year, but I want to wait 5 years more.
ដារ៉ា
dar:a
នាង ចង់ រៀបការ ឆ្នាំ នេះ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ចង់ រៀបការ 5 ឆ្នាំទៀត.
nag c’g riebkar z‍naḿ neħ b:on‍tae x‍ṉoḿ c’g riebkar 5 z‍naḿ ţiet.
Niang jong riab-kaa jnam nih bun-dtee knom jong riab-kaa bram jnam tiat.
Sovan: I see…
សុវណ្ណ
sovńń
ខ្ញុំ យល់ .
x‍ṉoḿ y’l .
Knom yul.
Dara: How is your fiancé?
ដារ៉ា
dar:a
គូរ ដណ្តឹង របស់ អ្នក យ៉ាង ម៉េចដែរ?
qoor dńtug rb’s n·k y:ag m:ec daer?
Koo-don-deng ro-bos nek yang meej del?
Sovan: She is very good.
សុវណ្ណ
sovńń
នាង ល្អណាស់.
nag l‍· ńa’s .
Niang la-or nas.
Dara: You buy ring yet?
ដារ៉ា
dar:a
អ្នក ទិញ ជញ្ជៀនហើយ រឺ នៅ?
n·k ţiṉ jṉ‍jien heuy ruu nw?
Nek tin jon-jian hoy ruu nov?
Sovan: Yes I buy a big diamond ring.
សុវណ្ណ
sovńń
បាទ ខ្ញុំ ទិញ ជញ្ជៀនពេជ្រ ធំ មួយ.
baţ x‍ṉoḿ ţiṉ jṉ‍jien pej‍r ṯḿ muoy.
baat knom tinh jon-jian bpeej thom muay.
Dara: Is it expensive?
ដារ៉ា
dar:a
តើ វា ថ្លៃ ទេ?
teu va ŧ‍lei ţe?
Dtau vwia tlai dtee?
Sovan: Of course.
សុវណ្ណ
sovńń
ជាការ ពិតណាស់
jakar pitńa’s
Jia kaa bpet nas.
Dara: When do I get my invitation?
ដារ៉ា
dar:a
ពេលណា ខ្ញុំ ទទួលបាន លិខិត អញ្ជើញ?
pelńa x‍ṉoḿ ţţuolban lixit ·ṉ‍jeuṉ?
Pel-na knom dtor-dtua ban le-ket anh-jaunh?
Sovan: Soon. I hope you join my wedding with your sweetheart.
សុវណ្ណ
sovńń
ឆាប់ៗ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា អ្នក ចូលរួម ពីធី មង្គលការ ខ្ញុំជាមួយ សង្សារ អ្នក
za’b~ x‍ṉoḿ sg‍ᶍum ŧa n·k coolruom piiṯii mg‍qlkar x‍ṉoḿ jamuoy sg‍sar n·k
Chab chab. knom song-kem tha nek jol-ruam bpii-tii mong-kul-kaa knom jia-mouy song-saa
nek.