Verbs

Verbs
Past อดีต –
odiit – à-dèet
I spoke ฉัน พูด –
zán ᵽuud – chăn pôot
I wrote ฉัน เขียน –
zán qien – chăn kĭan
I drove ฉัน ขับ –
zán qáb – chăn kàp
I loved ฉัน รัก –
zán rák – chăn rák
I gave ฉัน ให้ –
zán hei· – chăn hâi
I smiled ฉัน ยิ้ม –
zán yi·m – chăn yím
I took ฉัน ได้ –
zán dai· – chăn dâi
he spoke เขา พูด –
qao ᵽuud – kăo pôot
he wrote เขา เขียน –
qao qien – kăo kĭan
he drove เขา ขับ –
qao qáb – kăo kàp
he loved เขา รัก –
qao rák – kăo rák
he gave เขา ให้ –
qao hei· – kăo hâi
he smiled เขา ยิ้ม –
qao yi·m – kăo yím
he took เขา เอา –
qao oao – kăo ao
we spoke เรา พูด –
rao ᵽuud – rao pôot
we wrote เรา เขียน –
rao qien – rao kĭan
we drove เรา ขับ –
rao qáb – rao kàp
we loved เรา รัก –
rao rák – rao rák
we gave เรา ให้ –
rao hei· – rao hâi
we smiled เรา ยิ้ม –
rao yi·m – rao yím
we took เรา ได้ –
rao dai· – rao dâi
Future อนาคต –
onaxt – à-naa-kót
I will speak ฉัน จะ พูด –
zán jâ ᵽuud – chăn jà pôot
I will write ฉัน จะ เขียน –
zán jâ qien – chăn jà kĭan
I will drive ฉัน จะ ขับ –
zán jâ qáb – chăn jà kàp
I will love ฉัน จะ รัก –
zán jâ rák – chăn jà rák
I will give ฉัน จะ ให้ –
zán jâ hei· – chăn jà hâi
I will smile ฉัน จะ ยิ้ม –
zán jâ yi·m – chăn jà yím
I will take ฉัน จะ เอา –
zán jâ oao – chăn jà ao
he will speak เขา จะ พูด –
qao jâ ᵽuud – kăo jà pôot
he will write เขา จะ เขียน –
qao jâ qien – kăo jà kĭan
he will drive เขา จะ ขับ –
qao jâ qáb – kăo jà kàp
he will love เขา จะ รัก –
qao jâ rák – kăo jà rák
he will give เขา จะ ให้ –
qao jâ hei· – kăo jà hâi
he will smile เขา จะ ยิ้ม –
qao jâ yi·m – kăo jà yím
he will take เขา จะ เอา –
qao jâ oao – kăo jà ao
we will speak เรา จะ พูด –
rao jâ ᵽuud – rao jà pôot
we will write เรา จะ เขียน –
rao jâ qien – rao jà kĭan
we will drive เรา จะ ขับ –
rao jâ qáb – rao jà kàp
we will love เรา จะ รัก –
rao jâ rák – rao jà rák
we will give เรา จะ ให้ –
rao jâ hei· – rao jà hâi
we will smile เรา จะ ยิ้ม –
rao jâ yi·m – rao jà yím
we will take เรา จะ เอา –
rao jâ oao – rao jà ao
Present ปัจจุบัน –
pájjubán – bpàt-jù-ban
I speak ฉัน พูด –
zán ᵽuud – chăn pôot
I write ฉัน เขียน –
zán qien – chăn kĭan
I drive ฉัน ขับ –
zán qáb – chăn kàp
I love ฉัน รัก –
zán rák – chăn rák
I give ฉัน ให้ –
zán hä · – chăn hâi
I smile ฉัน ยิ้ม –
zán yi·m – chăn yím
I take ฉัน เอา –
zán oao – chăn ao
he speaks เขา พูด –
qao ᵽuud – kăo pôot
he writes เขา เขียน –
qao qien – kăo kĭan
he drives เขา ขับ –
qao qáb – kăo kàp
he loves เขา รัก –
qao rák – kăo rák
he gives เขา ให้ –
qao hei· – kăo hâi
he smiles เขา ยิ้ม –
qao yi·m – kăo yím
he takes เขา เอา –
qao oao – kăo ao
we speak เรา พูด –
rao ᵽuud – rao pôot
we write เรา เขียน –
rao qien – rao kĭan
we drive เรา ขับ –
rao qáb – rao kàp
we love เรา รัก –
rao rák – rao rák
we give เรา จะ ให้ –
rao jâ hei· – rao jà hâi
we smile เรา ยิ้ม –
rao yi·m – rao yím
we take เรา เอา –
rao oao – rao ao

As you can see from the example above, the structure of the Verbs in Thai has a logical pattern. Locate the Verbs above and see how it works with the rest of the sentence in Thai.

List of Verbs in Thai

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Thai placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Thai vocabulary.

English Verbs Thai Verbs
I can accept that ฉัน สามารถ ยอม รับได้ –
zán samarđ yom ráb dai· – chăn săa-mâat yom ráp dâi
she added it เธอ เติม มัน เข้าไป –
ţeu teum mán qao· pai – ter dterm man kâo bpai
we admit it พวกเรา ยอมรับ มัน –
ᵽvk rao yomráb mán – pûak rao yom ráp man
they advised him พวกเขา แนะนำ เขา –
ᵽvk qao náenḿ qao – pûak kăo náe-nam kăo
I can agree with that ฉัน เห็นด้วย –
zán hénd·vy – chăn hĕn dûay
she allows it เธอ เป็น คน อนุ ญาติ –
ţeu pén xn onu ṉati – ter bpen kon à-nú yâat
we announce it พวกเรา เป็น คน ประกาศ –
ᵽvk rao pén xn prâ kaç – pûak rao bpen kon bprà-gàat
I can apologize ฉัน จะ ขออภัย –
zán jâ qooƀáy – chăn jà kŏr à-pai
she appears today เธอ มา วันนี้ –
ţeu ma vánnii· – ter maa wan née
they arranged that พวกเขา จัดว่า –
ᵽvk qao jádv’a – pûak kăo jàt wâa
I can arrive tomorrow ฉัน สามารถ ไปถึง ใน วันพรุ่ง นี้ –
zán samarđ paiđẃg nei vánᵽrú’g nii· – chăn săa-mâat bpai tĕung nai wan prûng née
she can ask him เธอ สามารถ ถาม เขา –
ţeu samarđ đam qao – ter săa-mâat tăam kăo
she attaches that เธอ แนบ ที่ –
ţeu naeb ŧii’ – ter nâep têe
we attack them เรา โจมตี พวกเขา –
rao joomtii ᵽvk qao – rao johm dtee pûak kăo
they avoid her พวกเขา หลีกเลี่ยง เธอ –
ᵽvk qao hliik leii’yg ţeu – pûak kăo lèek lîang ter
I can bake it ฉัน สามารถ อบ ได้ –
zán samarđ ob dai· – chăn săa-mâat òp dâi
she is like him เธอ ชอบ เขา –
ţeu cob qao – ter chôp kăo
we beat it เรา ชนะ มัน –
rao cnâ mán – rao chá-ná man
they became happy พวกเขา กลายเป็น ความสุข –
ᵽvk qao klay pén xvam suq – pûak kăo glaai bpen kwaam sùk
I can begin that ฉัน จะ เริ่มต้น ที่ –
zán jâ reu’mt·n ŧii’ – chăn jà rêrm dtôn têe
we borrowed money เรา ยืม เงิน –
rao ywm gûn – rao yeum ngern
they breathe air พวกเขา หายใจ อากาศ –
ᵽvk qao hay jei oakaç – pûak kăo hăai-jai aa-gàat
I can bring it ฉัน สามารถ นำมา –
zán samarđ nḿ ma – chăn săa-mâat nam maa
I can build that ฉัน สามารถ สร้าง ที่ –
zán samarđ sr·ag ţii’ – chăn săa-mâat sâang têe
she buys food เธอ ซื้อ อาหาร –
ţeu św·o oahar – ter séu aa-hăan
we calculate it พวกเรา คำนวณ มัน –
ᵽvk rao xḿ nvń mán – pûak rao kam-nuan man
they carry it พวกเขา แบก มัน –
ᵽvk qao baek mán – pûak kăo bàek man
they don’t cheat พวกเขา ไม่ โกง –
ᵽvk qao mai’ koog – pûak kăo mâi gohng
she chooses him เธอ เลือก เขา –
ţeu luek qao – ter lêuak kăo
we close it เรา ปิด มัน –
rao pid mán – rao bpìt man
he comes here เขา มา ที่นี่ –
qao ma ŧii’nii’ – kăo maa têe nêe
I can compare that ฉัน สามารถ เปรียบเทียบ ว่า –
zán samarđ periiyb ŧieb v’a – chăn săa-mâat bprìap tîap wâa
she competes with me เธอ แข่งขัน กับ ฉัน –
ţeu qae’g qán káb zán – ter kàeng kăn gàp chăn
we complain about it เรา บ่น เกี่ยวกับ มัน –
rao b’n keii’yvkáb mán – rao bòn gìeow gàp man
they continued reading พวกเขา ทำ การอ่าน ต่อไป –
ᵽvk qao ŧḿ karo’an t’o pai – pûak kăo tam gaan àan dtòr bpai
he cried about that เขา คร่ำครวน เกี่ยวกับ … –
qao xr’ḿ xrvn keii’yvkáb … – kăo krâm-kruan gìeow gàp …
I can decide now ฉัน สามารถ ตัดสินใจ ได้ ตอนนี้ –
zán samarđ tád sín jei dai· tonnii· – chăn săa-mâat dtàt sĭn jai dâi dton née
she described it to me เธอ ได้ อธิบาย ให้ ฉัน –
ţeu dai· oţibay hei· zán – ter dâi à-tí-baai hâi chăn
we disagree about it เรา ไม่เห็นด้วย กับ มัน –
rao mai’ hénd·vy káb mán – rao mâi hĕn dûay gàp man
they disappeared quickly พวกเขา หายไป อย่างรวดเร็ว –
ᵽvk qao hay pai oy’ag rvd rév – pûak kăo hăai bpai yàang rûat réo
I discovered that ฉัน ได้ ค้นพบ ว่า –
zán dai· x·n ᵽb v’a – chăn dâi kón póp wâa
she dislikes that เธอ ไม่ ชอบ ที่ –
ţeu mai’ cob ŧii’ – ter mâi chôp têe
we do it เรา จะ ทำ –
rao jâ ŧḿ – rao jà tam
they dream about it พวกเขา ฝัน เกี่ยวกับ เรื่อง นี้ –
ᵽvk qao ƒán keii’yvkáb rew’og nii· – pûak kăo făn gìeow gàp rêuang née
I earned ฉัน ได้รับ –
zán dai·ráb – chăn dâi ráp
he eats a lot เขา กิน เยอะ –
qao kin yéu – kăo gin yúh
we enjoyed that เรา ชอบ ที่ –
rao cob ŧii’ – rao chôp têe
they entered here พวกเขา ได้ เข้าไป ที่นี่ –
ᵽvk qao dai· qao· pai ŧii’nii’ – pûak kăo dâi kâo bpai têe nêe
he escaped that เขา ได้ หลบหนี ไป –
qao dai· hlbhnii pai – kăo dâi lòp nĕe bpai
I can explain that ฉัน สามารถ อธิบาย ได้ ว่า –
zán samarđ oţibay dai· v’a – chăn săa-mâat à-tí-baai dâi wâa
she feels that too เธอ รู้สึก เหมือนกัน –
ţeu ruu·sẃk hmewon kán – ter róo sèuk mĕuan gan
we fled from there เรา หนีจาก ที่นั่น –
rao hniijak ŧii’ná’n – rao nĕe jàak têe nân
they will fly tomorrow พวกเขา จะ บิน พรุ่งนี้ –
ᵽvk qao jâ bin ᵽru’g nii· – pûak kăo jà bin prûng née
I can follow you ฉัน สามารถ ตาม คุณ –
zán samarđ tam xuń – chăn săa-mâat dtaam kun
she forgot me เธอ ลืม ฉัน –
ţeu lwm zán – ter leum chăn
we forgive him พวกเรา ให้อภัย เขา –
ᵽvk rao hei·oƀáy qao – pûak rao hâi à-pai kăo
I can give her that ฉัน สามารถ ให้ เธอ ได้ –
zán samarđ hei· ţeu dai· – chăn săa-mâat hâi ter dâi
she goes there เธอ ไป ที่นั่น –
ţeu pai ŧii’ná’n – ter bpai têe nân
we greeted them พวกเรา ได้ ทักทาย พวกเขา –
ᵽvk rao dai· ŧakŧay ᵽvk qao – pûak rao dâi ták taai pûak kăo
I hate that ฉัน เกลียด นั่น –
zán keliiyd ná’n – chăn glìat nân
I can hear it ฉัน สามารถ ได้ยิน มัน –
zán samarđ dai·yín mán – chăn săa-mâat dâi yin man
she imagine that เธอ คิดว่า –
ţeu xídv’a – ter kít wâa
we invited them พวกเรา ได้ เชิญ พวกเขา –
ᵽvk rao dai· ceuṉ ᵽvk qao – pûak rao dâi chern pûak kăo
I know him ฉัน รู้จัก เขา –
zán ruu·ják qao – chăn róo jàk kăo
she learned it เธอ ได้ เรียนรู้ มัน –
ţeu dai· rienruu· mán – ter dâi rian róo man
we leave now พวกเรา ไป ตอนนี้ –
ᵽvk rao pai tonnii· – pûak rao bpai dton née
they lied about him พวกเขา โกหก เกี่ยวกับ เขา –
ᵽvk qao koohk keii’yvkáb qao – pûak kăo goh-hòk gìeow gàp kăo
I can listen to that ฉัน สามารถ ฟัง สิ่ง นั้น ได้ –
zán samarđ ᶂág si’g ná·n dai· – chăn săa-mâat fang sìng nán dâi
she lost that เธอ ทำ สิ่ง นั้น หายไป –
ţeu ţḿ si’g ná·n hay pai – ter tam sìng nán hăai bpai
we made it yesterday พวกเรา ทำ มัน เมื่อวานนี้ –
ᵽvk rao ŧḿ mán mew’ovannii· – pûak rao tam man mêua waan née
they met him พวกเขา ได้ พบ กับ เขา –
ᵽvk qao dai· ᵽb káb qao – pûak kăo dâi póp gàp kăo
I misspell that ฉัน สะกดคำ ผิด –
zán sâ kdxḿ fid – chăn sà-gòt-kam pìt
I always pray ฉัน ภาวนา เสมอ –
zán ƀavna semo – chăn paa-wá-naa sà-mĕr
she prefers that เธอ ชอบ ว่า –
ţeu cob v’a – ter chôp wâa
we protected them พวกเรา ปกป้อง พวกเขา –
ᵽvk rao pkp·og ᵽvk qao – pûak rao bpòk bpông pûak kăo
they will punish her พวกเขา จะ ลงโทษ เธอ –
ᵽvk qao jâ lg ŧooş ţeu – pûak kăo jà long tôht ter
I can put it there ฉัน สามารถ วาง ไว้ ตรงนั้น –
zán samarđ vag vai· trg ná·n – chăn săa-mâat waang wái dtrong nán
she will read it เธอ จะ อ่าน มัน –
ţeu jâ o’an mán – ter jà àan man

from http://mylanguages.org/thai_verbs.php