Phrases

khmer/cambodian phrases *SEE HERE to pronounce vowels correctly

 mox—មុខ——Greetings
hello—ជំ រាប សួរ jm rab suor——joohm ree-up soo-a
how are you?—សុខ សប្បាយ ជា ទេ sox sbbay ja ţe——sok-sa bai jee-a tay?
goodbye—ជំ រាប លា jm rab la លា(សិន)ហើយ la (sin) heuy——joohm ree-up lea [formal] / lee-(sin)-hai [informal]
see you again!—ជួប គ្នា ទៀត juob qna ţiet——joo-up k’neer dee-ut!
what is your name?—លោក ឈ្មោះ អ្វី louk çmouħ ·vii——loak ch’moo-ah a-vwai?
my name is—ខ្ញុំ ឈ្មោះ xṉoḿ çmouħ——k’nyom ch’moo-ah
nationality-ជនជាតិ jn jati–jun jiet
ethnicity-សញ្ជាតិ sṉ jati
Polite Forms of Address
child—នាង nag——nee-ung
younger person/sibling- អូន ·oon ប្អូន(ស្រី/ប្រុស) b·on(srii/bros)
older person/sibling-បង(ស្រី/ប្រុស) bg (srii/bros)
woman (younger than mother)–មីង miig
man (younger than father)–ពូ poo
woman (older than your mother)-អុំស្រី ·oḿ srii–om-srey
man (older than your father)-អ៊ំប្រុស ·`ḿ bros–om-bros
old woman យាយ yay
old man តា ta
me—ខ្ញុំ xṉoḿ——knyom
you (formal)—អ្នក/លោក n·k/louk——nee-uk / loak
we—យើង yeug——yeung
them—ពួកគេ puok qe——poo-kay
him/her—គាត់ qa’t——qoat or quot

it/they (animals,things) វា va — vea

my/mine—របស់ខ្ញុំ rb’s xṉoḿ——roboh-k’nyom
your/yours—របស់ អ្នក rb’s n·k——roboh-nee-uk
Basic Words and Phrases
please—សុំអញ្ជើញ soḿ ·ṉ jeuṉ——soam-un-jern
thank you (very much)—អរគុណ(ច្រើន) ·r qoń (creun)——arkun
sorry—សុំ ទោស soḿ ţous——som-dtoah
yes—បាទ baţ—ចាស cas——baat  jaa
no—អត់ ទេ ·t ţe——a-dtay
no thank you—អត់ ទេ អរគុណ ·t ţe ·r qoń——a-dtay arkun
good—ល្អ l·——la-or
bad / no good—អត់ ល្អ ·t l·——ot la-or
please speak slowly—សូម និយាយ មួយ មួយ som niyay muoy muoy  ——soam ni-yay yeut-yeut
do you understand me?—អ្នកយល់ខ្ញុំទេ n·k y’l xṉoḿ ţe  ——nee-uk yoo-ul knyom tay?
do you understand what I say?—អ្នកយល់ខ្ញុំនិយាយទេ n·k y’l xṉoḿ niyay ţe  ——nee-uk yoo-ul knyom nih-yay tay?
do you speak English ?—អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ n·k niyay ᵽasa ·’g qles ţe——neak nee-yay pee-a-sah ong-klay tay?
Questions Words
what’s this?—អ្វីនេះ ·vii neħ——a-vwai nih?
what’s this called?—នេះ ឈ្មោះ អ្វី neħ çmouħ ·vii——nih ch’moo-ah a-vwai?
how much?—ប៉ុន្មាន b:onman ——bpon maan?
where?—ឯណា ae ńa——ai-naa?
where is the market?—ផ្សារ នៅ ឯណា fsar nw ae ńa——psar noo ai-naa?
where is the toilet?—បង្គន់នៅឯណា bg q’n nw ae ńa——bong-goo-ung noo ai-naa?
where are you going?—អ្នកទៅណា n·k ţw ńa—— nee-uk dtou naa?
Emergency

emergency—គ្រាអាសន្ន qra ·asnn——kree-a ason
help me!—ជួយខ្ញុំ(ផង) juoy xṉoḿ (fg)——joo-ay k’nyom (porng)!
doctor—ពេទ្យ peţy——bpairt
I want to see a doctor—ខ្ញុំចង់ពេទ្យ xṉoḿ c’g peţy——k’nyom chong dtou bpairt
I’m sick—ខ្ញុំ ឈឺ xṉoḿ çuu——k’nyom cheu
I hurt here—ខ្ញុំ ឈឺ ទីនេះ xṉoḿ çuu ţiineħ——k’nyom cheu tee-nih
ambulance—រថយន្ដសង្គ្រោះ rŧ ynd sg qrouħ——roo-ut yoo-un song-kroo-ah
hospital—មន្ទីរ ពេទ្យ mnţiir peţy——moo-un dtee bpairt
dentist—ពេទ្យធ្មេញ peţy ṯmeṉ——bpairt t’meun
Health Conditions
I am diabetic—ខ្ញុំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម xṉoḿ man jḿ guu ţuk noum f·aem——k’nyom mee-un chum ngoo dteuk nom pha-em
cold / flu—ផ្ដា សាយ fda say——krun p’daah-sai
cough—ក្អក k·k——k’ok
diarrhea—រោគរាក rouq rak——roak ree-uhk
fever—គ្រុន qron——krun
ill / sick—ឈឺ çuu——cheu
vomit—ក្អួត k·uot——ga-oo-ut
headache—ឈឺក្បាល çuu kbal——cheu-k’bahl
sanitary towel——tawmpoong / sawmluh-ee tro-ap
Medicine
insulin—————————angsuleen
medicine————————t’num bpairt
plaster / band aid—————bawng rum
antiseptic————————teuk t’num sawmlap may roak
Transport
airport—ចំណតយន្តហោះ cḿ ńt ynt houħ——jom-nort yoo-un hoh
bicycle—កង់ k’g——gong
boat—ទូក ţook——touk
bus—ឡានក្រុង łan krog——laan krong
bus station—ស្ថានីយ sŧaniiy——suh-ta nee laan-krong
car—ឡាន łan——laan
cyclo—ស៊ីក្លូ s`ikloo——sih-kloa
ferry—សាឡាង sałag——sah-laan
motorcycle taxi—ម៉ូតូឌុប m:ootoo ᶁob——motodup
plane—កប៉ាល់ហោះ kb:a’l houħ——g’bul hoh
taxi—ឡានតាក់ស៊ី łan ta’k s`ii——laan ch’nool
tuk tuk តុកតុក toktok
train—រទេះភ្លើង rţeħ ᵽleug——ra-dtayh plerng
tourist office—ការិយាល័យ ទេសចរ kariyaláy ţescr——gah-ree-ah-lai dtay-sa-jor
Accommodation
hotel—សណ្ឋាគារ sńđa qar——oat-el / son-ta-gee-a
guesthouse/hostel—ផ្ទះសំណាក់ fţħ sḿ ńa’k——p’dia som-nak
room—បន្ទប់ bnţ’b——baan-dtoop
a/c room—ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ m:as`iin trja’k——baan-dtoop marsan tra-chee-uk
cheap room—ថោក ŧouk ——baan-dtoop touk
single room———baan-dtoop moy kreh-moy
double room———baan-dtoop moy kreh-pee
do you have a room vacant?—មានបន្ទប់ទំនេទេ man bnţ’b ţḿner ţe——mee-un baan-dtoop dtum-neh tay?
could I see the room?—ខ្ញុំសុំមើលបន្ទប់ទេ xṉoḿ soḿ meul bnţ’b ţe——k’nyom soam merl baan-dtoop baan tay?
how much per night?—មួយយប់ថ្លៃប៉ុន្មាន muoy y’b ŧlei b:onman———moy yuhp t’lay bpon-maan?
Places
cinema—រោងកុន roug kon——roang-gon
bank—ធនាគារ ṯ na qar ——tor-nee-a-gee-a
market—ផ្សារ fsar ——psar
post office—ប្រៃសណីយដ្ឋាន breisńiiy dđan——bprai-sa-nee-ya-taan
shop—ហាង hag——hang
restaurant—ហាងបាយ hag bay——hang-bai
temple—វត្ត vtt ——woa-ut
embassy—ស្ថានទូត sŧan ţot ——s’taan dtoot
Directions
where is (place/name)—នៅ ឯណា nw aeńa——noo ai-na?
I want to go to—ខ្ញុំចង់ទៅ xṉoḿ c’g ţw——k’nyom jong dtou…
stop here—ឈប់ទីនេះç’b ţiineħ——chop tee-nih
turn left—បត់ឆ្វេង b’t zveg——bot ch’wayng
turn right—បត់ស្តាំ b’t sdaḿ——bot s’dum
go straight ahead—ទៅត្រង់រហូត ţw tr’g rhoot——dtou dtrong ra-hoat
inside—(នៅ)ខាងក្នុង xag knog——kang k’nong
outside—(នៅ)ខាងក្រៅ xag krw——kang krou
in front of—ខាងមុខ/មុខ xag mox/mox——kang meuk / tuel meuk
behind—ខាងក្រោយ xag krouy——kang k’rou-ee
up—ក្រោក krouk——krouk
down—ចុះ coh——joh
next to—បន្ទាប់ប៉ះ bnţa’b b:ħ——bpun-too-up bpee
near—ជិត jit——jeut
over/on—លើ (xag) leu——leu-a
under—ក្រោម xag kroum——kang kroum
get through—កាត់ ka’t ..——kat dam
across—ឆ្លងកាត់ zlgka’t——ch’long kat
Distance
far ឆ្ងាយ zgay——ch’ngai
distance—ចម្ងាយ cmgay——chom ngai
how far is it?—វាចម្ងាយប៉ុន្មានណា va cmgay b:onman ńa——veer chom ngai pbon-maan na?
how far from SR to PP?—ពីSទៅPចម្ងាយប៉ុន្មានណា pii S ţw P cmgay b:onman ńa——Ta pbee SR dtou PP chom ngai bpon-maan na?
it [is] about 500m—វាប្រហែលប្រាំរយម៉ែត្រ va brhael braḿ ry m:aetr—— Veer proh-hael brahm roi met
it is about half a kilometer—វាប្រហែលកន្លះគីឡូម៉ែត្រ va brhael knlħ qiiłoom:aetr——Veer proh-hael kon-la kilomet
half—កន្លះ knlħ——kon-la
Food អាហារ ·ahar
Fruit—ផ្លែឈើ flae çeu——plai cher
mango—ស្វាយ svay——svai
papaya—ល្ហុង lhog——l’hong
durian—ទុរេន ţoren ——too-ree-an
mangosteen—មង្ឃុត mg ᶍot——morng-khut
custard apple—ទៀប ţieb——dt’iap
jack-fruit—ខ្នុរ xnor——k’nol / k’nou
lychee—គូលែន qoolaen——ku-lehn
banana—ចេក cek——jeuk
orange—ក្រូច krooc——groach [bpoa-sut]
pineapple—ម្នាស់ mna’s——m’noa-ah
coconut—ដូង doong——doang
lime—ក្រូចឆ្មា krooc zma——grouch-ch’mah
watermelon—ឪឡឹក óołuk——oa-leuk
Vegetables—បន្លែ bnlae——pa-lai
tomato—ប៉េងប៉ោះ b:eg b:ouħ——bpayng boh
onion—ខ្ទឹមបារាំង xţum baraḿg ——k’dteum baa-rung
potato—ដំឡូងបារាំង dḿłoog baraḿg——da-loang barang
garlic—ខ្ទឹមស xţum s——k’dteum sor
cabbage—ស្ពៃក្ដោប spei ktoub——spay-ee k’doup
chilli—ម្ទេស mţes——m’tayh
Basics
rice—បាយ bay——bai
bread—នំបុ័ង nḿ b:ág——nom-pang
egg—ពង pg——bporng
butter—ប៊ឺ b`uu——beu
cheese—ប្រូម៉ាស broom:as——froh-mah

vegetarian (food)—(អាហារ)បួស (·ahar) buos——boo-uh
tofu—តៅហ៊ូ twh`oo——dtou-hu
meat—សាច់ sa’c——saich
beef—សាច់គោ sa’c qou——saich-koh
pork—សាច់ជ្រូក sa’c jrook——saich-chrook
chicken—សាច់មាន់ sa’c ma’n——saich-moa-un
fish—ត្រី tri——dt’ray
seafood—ម្ហូបសមុរត mhoob smort——m’hohp sa-mot
crab—ក្តាម ktam——k’daam
shrimp / prawns—បង្កង bgkg——bong-gorng
lobster—បង្កងសមុរត bgkg smort——bong-kong sa-mot
Drinks
beer—បៀរ bier——bee-yair
water—ទឹក ţuk——dteuk
coffee—កាហ្វេក្ដៅ kahve kdw——gah-fay g’dou
ice coffee—កាហ្វេទឹកកក kahve ţuk kk——gah-fay dteuk-gork
milk—ទឹកដោះ(គោ) ţuk douħ (kou)———dteuk doh (koh)
tea—ទឹកតែក្ដៅ tuk tae kdw——dteuk dtai g’dou
fruit juice—ទឹកផ្លែឈើ ţuk flae çeu——dteuk plai cher
Condiments
sugar—ស្ករ skr——s’gor
salt—អំបិល ·ḿbil——om-beul
pepper—ម្រេច mrec——m’rehj
soy souce—ទឹកស៊ីអ៊ីវ tuk s`ii·`iiv——dteuk seeve
fish souce—ទឹកគ្រឿង ţuk qreug——dteuk qreu-ung (dt’ray)

Adjectives Related to Food

sweet—ផ្អែម f·aem——p’aym
salty—ប្រៃ brei——brai
tasty—ឆ្ងាញ់ zgaṉ——ch’ngang
tasteless—គ្មានជាតិ qman jati——k’mee-un jee-ut
hot—ហឹល hul——heul
cold—ត្រជាក់ trja’k——tra-cheak
full – ឆ្អែត z·aet — chaet
hungry – ឃ្លាន ᶍlan — khlien

Cooking

bake—ដុត dot——doh!t
boil—ស្ងោរ sgour——s’ngou
deep fry—បំពង bḿ pg ——boh!n doa
grill—អាំង ·aḿg——ah’ng
raw—ឆៅ zw——chou
steam—ចំហាយ cḿ hay——jom-hoy

Eating Implements

knife—កាំបិត kaḿbit——kahm-beut
fork—សម sm——sorm
spoon—ស្លាបព្រា slab pra——s’laap bpree-a
chopsticks—ចង្កឹះ cg kuħ ——jong-geugh
toothpick—ចាក់ធ្មេញ ca’k ṯmeṉ————juk t’maynh

Shopping

buy—ទិញ ţiṉ——d’ting
need—ត្រូវ troov——trou  (troovkar for a noun)
want—ចង់ c’g——chong
very expensive—ថ្លៃណាស់ ŧlei ńa (‘s)——t’lai na (sa)
cheap—ថោក ŧouk——touk
what do you need?—អ្នកត្រូវអ្វី n·k troov ·vii—loak trou avwai?
what do you want?—អ្នកចង់បានអ្វី n·k c’g ban ·vii—loak chong baan avwai?
shoes—ស្បែកជើង sbaek jeug——s’baik cheung
shirt—អាវ ·av——ou
trousers—ខោ xou——cou
clothes—ខោអាវ xou·av——cou-ou
book – សៀវភៅ siev ᵽw  — sieu peuw
I want to buy something—ខ្ញុំចង់ទិញអ្វីមួយ xṉoḿ c’g ţiṉ ·vii muoy——Knyom chong dting roboh moi jam noo-un.
I want to buy a shirt—ខ្ញុំចង់ទិញអាវមួយ xṉoḿ c’g ţiṉ ·av muoy——Knyom chong dting ou moi.
it’s expensive!—វាថ្លៃ(ខ្លាំង)ណា va ŧlei (xlaḿg) ńa——Veer t’lai (klang) na!
can you discount?—ចុះ coħ——Joh baan tik baan tay?
how much is it?—វាថ្លៃប៉ុន្មាន va ŧlei b:onman——veer t’lai pbon-maan?
what colour?—ពណ៌អ្វី pŕń ·vii——Bpoa-a avwai?
it costs…—វាថ្លៃ va ŧlei——Veer t’lai
Useful Verbs
at – nw — nou
go (to school)—ដើរ deur (ţw sala)——dtou
study – rien
live – r’s nw
ride (a bike) – jiħ (k’g)
play -លេង leg — laing
visit—ទៅលេង ţw leg——dtou-leng
see (meet) – ᶍeuṉ
watch (tv) – meul (ţoorţssn´) — merl tourtua
come—មក (ពី) mk (pii)——moak (pee)
want to (want something)—ចង់(បាន) c’g (ban) ——jong (jong baan)
like—ចលចិត្ដ coolcitt——joal-jet
know (someone)—ស្គាល់ sqa’l ——squahl
know (about) (s/th)—ដឹង dug pii——dung
know that — dug ŧa
know how to – ចេះ ceħ — cheh
a little – តិចតិច tictic
have—មាន man——mee-un
not have—អត់ មាន ·’t man——ot mee-un
like – coolcitt
speak—និយាយ niyay——nee-yay
listen,understand,obey – ស្ដាប់ sda’b
eat—ញ៉ាំ ṉ:aḿ ពិសា pisa (formal) ហូប hoob——n’yam / pbi-saa / hoap
drink—ផឹក fuk ——peuk
orange juice – ţuk krooc zma
buy – ţiṉ
sell – l’k
wait (a minute) – caḿ/ç’b muoy ᵽlaet
remember – caḿ
forget – ᵽlec
write letter – សរសេរ សំបុត្រ srser sḿ botr — sossei sambot
read newspaper – អាន កាសែត  ·an kasaet — arn gazette
book – សៀវភៅ siev ᵽw   OR sa ᵽw
sing a song – crieg cḿrieg
swim ហែលទឹក haelţuk — hael tek
soccer បាល់ទាត់ ba’l ţa’t — bal toat
tell (me how to say .. in khmer)- bra’b (xṉoḿ ja xmaer ..)
ask – som
other useful words
and – nig, heuy
but – (b:on) tae
are you ready yet? – bg heuy nw?
not yet – nw ţe
already, done – heuy
again – mdg ţiet
I understand – xṉoḿ y’l heuy
friend – mitt ᵽák
Subject does’nt Verb – S min/·’t V ţe
qa’t ·’t c’g tveukar tae c’g ţw fsar
·’t dug ţe nw aeńa
S V ….. ţe/·’t?
yeug sqa’l puok qe ţe?
answer yes no questions
NO ·’t ţe
YES baţ / ca’s+ verb